Algemene voorwaarden

Toelichting op de algemene voorwaarden

Voor u liggen onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in twee delen. Een deel met algemene bepalingen (deel A) en een deel met artikelen betreffende receptiedienstverlening (deel B).

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 16 mei 2019 onder nummer 134/2019.

Hieronder volgt een korte toelichting op deel B van deze algemene voorwaarden. Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de integrale tekst van de algemene voorwaarden is bepalend.

Toelichting bij Deel B (Receptiedienstverlening)

Receptiedienstverlening
Receptel is specialist in hospitality en klantontvangst. Dit houdt onder meer in dat Receptel op innovatieve wijze maatwerkoplossingen biedt voor een maximale gastbeleving voor haar Opdrachtgevers.  

De dienstverlening die Receptel haar Opdrachtgevers biedt bestaat uit het geheel of gedeeltelijk outsourcen van het management en het personele beheer van de receptie (en/of telefoniediensten) van Opdrachtgever. Dit houdt onder meer in dat Receptel zal zorgdragen voor de personele bezetting en het functioneren van de receptie (en/of telefoniediensten) van Opdrachtgever. Daarnast biedt Receptel haar Opdrachtgever de mogelijkheid van continuïteit. Receptel zal dan gedurende een nader overeen te komen aantal dagdelen op eerste verzoek van Opdrachtgever zorgdragen voor de invulling van de afwezigheid van één of meerdere receptionistes in dienst van Opdrachtgever. De voorwaarden waaronder deze verschillende vormen van dienstverlening worden verleend zijn te vinden in deel B van deze Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid
Iedere verlener van receptiedienstverlening is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen die voortvloeien uit de formele werkgeversrol afhankelijk van Opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan regels over arbeidstijden, het verstrekken van binnen de onderneming van Opdrachtgever geldende huisregels en het creëren van een veilige werkplek voor personen die werkzaam zijn binnen de organisatie van Opdrachtgever. Wij moeten erop kunnen rekenen dat u, waar nodig, uw medewerking verleent en moeten u kunnen aanspreken als u dit onverhoopt niet of niet tijdig doet.

De leiding en het toezicht over het werk van de werknemers van Receptel ligt bij Receptel zelf. De regie aangaande werkomstandigheden kan in sommige gevallen bij Opdrachtgever liggen: er wordt immers doorgaans gewerkt in een pand en met middelen van Opdrachtgever. Receptel heeft geen invloed op dergelijke zaken. Dit brengt mee dat Opdrachtgever verantwoordelijk is voor dit deel van het werk en met name voor de veiligheid op de werkplek. U bent in het verlengde hiervan aansprakelijk als zich schade voordoet en u vrijwaart ons hiervoor. Wij adviseren u om uw verzekeringspolis hierop te controleren en indien nodig aan te passen.

Deel A: Algemene bepalingen

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit Deel B van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid van de in dit deel opgenomen bepalingen met de bepalingen uit Deel B van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen in Deel B is bepaald.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 2. Receptel: Receptel B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1314CK) Almere aan de P.J. Oudweg 61. 

 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Receptel Opdracht geeft tot het leveren van Diensten op basis van een Overeenkomst van Opdracht. 

 4. Partijen: Receptel en Opdrachtgever gezamenlijk.

 5. Diensten: de werkzaamheden die Receptel in opdracht van Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst van Opdracht verricht, zoals het het (geheel of gedeeltelijk) uitvoeren van het management en het personele beheer van de receptie van Opdrachtgever.

 6. Aanbieding: het aanbod van Receptel om een Opdracht tegen bepaalde voorwaarden ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren.

 7. Opdracht: de opdracht van Opdrachtgever aan Receptel om bepaalde Diensten uit te voeren ten behoeve van Opdrachtgever.

 8. Overeenkomst (van Opdracht): de overeenkomst tussen Receptel en Opdrachtgever op grond waarvan Receptel ten behoeve van Opdrachtgever een Opdracht uitvoert.

 9. Tarief: de door Opdrachtgever aan Receptel verschuldigde vergoeding voor de door Receptel uit te voeren Opdracht.

Begrippen in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, Overeenkomsten van Opdracht en overige overeenkomsten tussen Receptel en Opdrachtgever, evenals op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaves.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Receptel uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle Aanbiedingen die door Receptel zijn gedaan, zijn volledig vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 2. Er komt eerst een Overeenkomst van Opdracht tussen Partijen tot stand nadat Receptel de Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd.

 3. Receptel heeft niet de verplichting om eerder met de uitvoering van de Opdracht aan te vangen dan nadat er een Overeenkomst van Opdracht tot stand is gekomen.

 4. Receptel heeft te allen tijde het recht de Opdracht van Opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren. Weigering zal in elk geval plaatsvinden indien Receptel het vermoeden heeft dat Opdrachtgever zich niet zal houden aan de onderhavige voorwaarden en/of niet tijdig voor betaling zal zorgdragen.

Artikel 4 Duur en opzegging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst van Opdracht tussen Receptel en Opdrachtgever wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd tenzij Partijen nadrukkelijk overeenkomen dat de Overeenkomst van Opdracht voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. De Overeenkomst van Opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor een vaste periode of voor de duur van de uitvoering van de Opdracht.
 2. De Overeenkomst van Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of zodra de uitvoering van de Opdracht door Receptel is voltooid.
 3. Ingeval de Overeenkomst van Opdracht voor bepaalde tijd voor een vaste periode is aangegaan en na het verstrijken van deze periode wordt voortgezet, zonder dat Partijen terzake nadrukkelijk nieuwe afspraken hebben gemaakt, wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode, zulks op basis van de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst van Opdracht.
 4. De Overeenkomst van Opdracht voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar, tenzij Partijen nadrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. De Overeenkomst van Opdracht voor onbepaalde tijd kan in beginsel door elk der Partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden worden opgezegd, tenzij Partijen in de Overeenkomst van Opdracht een afwijkende opzegtermijn zijn overeengekomen. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand en dient per aangetekend schrijven plaats te vinden.
 6. Opdrachtgever is gedurende de opzegtermijn zonder meer gehouden tot betaling van het overeengekomen Tarief, ook indien de dienstverlening door Receptel gedurende deze periode op verzoek van Opdrachtgever wordt gestaakt.

Artikel 5 Informatie en geheimhouding

 1. Opdrachtgever is gehouden Receptel tijdig alle benodigde gegevens, documenten en/of overige informatie te verstrekken die redelijkerwijs van belang (kunnen) zijn voor een goede uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens, documenten en/of overige informatie. Alle Aanbiedingen, Overeenkomsten van Opdracht en daarmee vergelijkbare zaken van Receptel zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.
 2. Indien Opdrachtgever verzuimt tijdig aan Receptel de benodigde gegevens, documenten en/of overige informatie te verstrekken, heeft Receptel het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Opdrachtgever en Receptel zullen elkaar doorlopend informeren omtrent alle ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de door Receptel uit te voeren Overeenkomst van Opdracht en al hetgeen daarmee samenhangt.
 4. Indien door of namens Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, is Opdrachtgever daarvoor geheel aansprakelijk, zonder dat Receptel daarnaast op enige wijze aansprakelijk is.
 5. Receptel en Opdrachtgever zullen zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hem ter kennis is gekomen ingevolge de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst van Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op één van hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 6. Receptel zal op verzoek van Opdrachtgever de bij de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht betrokken werknemers tevens verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hen bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de werknemers een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 7. Informatie die Receptel kosteloos aan Opdrachtgever verstrekt, zoals presentaties, rapportages en suggesties zijn uitsluitend ter informatie bedoeld. Aan de juistheid en/of volledigheid van dergelijke informatieverstrekking kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6 Verstrekken van zaken 

 1. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verstrekte zaken. Indien door of namens Opdrachtgever ondeugdelijke zaken zijn verstrekt, is Opdrachtgever jegens Receptel aansprakelijk voor alle mogelijke schade die hieruit voortvloeit.
 2. Het is Opdrachtgever onder voorwaarden toegestaan om aan een werknemer van Receptel in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden zaken ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een adequate verzekering van zowel de betreffende zaken als de werknemer als gebruiker daarvan. Receptel is niet aansprakelijk voor schade die door haar werknemer aan of met de zaak is veroorzaakt of voortvloeit uit een onjuist of bovenmatig gebruik van de zaak, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. Voor de terbeschikkingstelling van zaken die ook voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt (in het bijzonder vervoersmiddelen, mobiele telefoons, smartphones, tablets en laptops) is voorafgaande schriftelijke toestemming van Receptel nodig. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
 3. Indien Opdrachtgever in strijd met het in lid 2 van dit artikel bepaalde handelt en/of de aan eventueel ingevolge lid 2 van dit artikel benodigde toestemming verbonden voorwaarden niet naleeft, komen alle daaruit voortvloeiende schaden, kosten en (fiscale) gevolgen, in de ruimste zin van het woord, voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Receptel en de aan Receptel gelieerde ondernemingen terzake vrijwaren
 4. Opdrachtgever zal aan Receptel ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht geen sleutels, badges en/of toegangspassen verstrekken, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Receptel de beschikking krijgt over sleutels, badges en/of toegangspassen is Receptel gehouden hier op zeer zorgvuldige wijze mee om te gaan. Receptel is echter niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies en/of de diefstal van deze sleutels, badges en/of toegangspassen en het eventueel daaruit voortvloeiende onrechtmatige gebruik daarvan. De kosten inzake de vervanging van de sleutels, badges, toegangspassen, sloten en/of de sleutel-, badge- of toegangssystemen komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7 Inzet werknemer(s) Receptel

 1. De door Receptel bij de uitvoering van de Opdracht betrokken werknemers verrichten hun werkzaamheden in beginsel onder leiding en toezicht van Receptel, tenzij Partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien Receptel de Opdracht uitvoert op een locatie van Opdrachtgever dan dient deze locatie goed bereikbaar te zijn. Indien de locatie naar het oordeel van Receptel niet goed bereikbaar is, is Receptel bevoegd haar Tarief aan te passen in verband met de extra kosten die hierdoor ontstaan.
 3. Ingeval werknemers van Receptel op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de door deze werknemers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten. Opdrachtgever zal daarnaast voldoen aan alle nodige en wenselijke voorschriften met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee werknemers van Receptel werken of waarvan gebruik wordt gemaakt, tenzij deze zaken in eigendom toebehoren aan Receptel.
 4. Ten aanzien van de werkomstandigheden verplichten zowel Opdrachtgever als Receptel zich in het kader van artikel 7:658 BW zorg te dragen voor een veilige werkplek. Receptel heeft in deze een controle- en informatieplicht, doch Opdrachtgever is in deze als inrichter van de werkplek eindverantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit onveiligheid van de ruimten waarin en zaken waarmee wordt gewerkt of waarvan gebruik wordt gemaakt. Opdrachtgever zal Receptel vrijwaren voor aanspraken van derden, daaronder tevens werknemers van Receptel begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht schade lijden als gevolg van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of als gevolg van onveilige situaties in diens organisatie.
 5. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Receptel verstrekt Opdrachtgever een bewijs van de verzekering.
 6. Indien een werknemer van Receptel een bedrijfsongeval of beroepsziekte overkomt, zijn Partijen gehouden elkaar terzake per omgaande op de hoogte te stellen.

Artikel 8 Uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht

 1. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Receptel gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een bepaalde fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 2. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Receptel gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Receptel is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Opdracht wijzigen of aanvullen.
 3. Indien een Overeenkomst van Opdracht is aangegaan met het oog op uitvoering daarvan door een bepaalde persoon, is Receptel steeds gerechtigd na overleg met Opdrachtgever deze persoon te vervangen door een of meerdere andere personen met dezelfde kwalificaties.

Artikel 9 Leveringstermijnen

 1. Indien gedurende de looptijd van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst van Opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, zal Receptel zich maximaal inspannen om deze termijn zoveel mogelijk in acht te nemen. De overeengekomen termijn is echter geen fatale termijn, tenzij in deze Algemene Voorwaarden nadrukkelijk anders is bepaald, dan wel Partijen nadrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De enkele overschrijding van een overeengekomen termijn brengt Receptel niet (direct) in verzuim. In alle gevallen komt Receptel wegens termijnoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Receptel niet is nagekomen binnen de daarbij door Opdrachtgever gestelde redelijke termijn.
 2. Receptel is niet gebonden aan termijnen die niet gehaald kunnen worden vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst van Opdracht hebben voorgedaan.
 3. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Receptel en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 10 Wijziging Overeenkomst van Opdracht / meerwerk

 1. Wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht blijkt dat het voor een goede uitvoering noodzakelijk is de overeengekomen werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, is Receptel bevoegd de Overeenkomst van Opdracht (inclusief haar Tarief) in overleg met Opdrachtgever aan te passen. Indien Opdrachtgever hieraan weigert zijn medewerking te verlenen, is Receptel bevoegd de Overeenkomst van Opdracht per omgaande te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te kunnen worden gehouden.
 2. Ingeval van een Overeenkomst van Opdracht kan Receptel op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever incidenteel meerwerk verrichten, inhoudende dat Receptel meer (uren) werk verricht dan aanvankelijk is overeengekomen. De met het (incidentele) meerwerk gepaard gaande extra uren en kosten worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht tegen een alsdan door Receptel nader te bepalen Tarief. Indien er voor zover er sprake is van (te verwachten) structureel meerwerk, zulks ter beoordeling van Receptel, zijn Partijen gehouden tot het sluiten van een nieuwe Overeenkomst van Opdracht dan wel tot het aanpassen van de bestaande Overeenkomst van Opdracht.
 3. Receptel is nimmer verplicht aan een verzoek tot meerwerk van Opdrachtgever gehoor te geven.
 4. De Opdrachtgever aanvaardt dat het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Opdracht door aanpassing van de door Receptel uit te voeren Opdracht of door het verzoek tot meerwerk kan worden beïnvloed.

Artikel 11 Tarieven

 1. Opdrachtgever is aan Receptel een vergoeding verschuldigd conform hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald en Partijen terzake in de Overeenkomst van Opdracht nader zijn overeengekomen. De in de Overeenkomst van Opdracht genoemde Tarieven zijn exclusief BTW. Aan in het verleden gehanteerde Tarieven kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
 2. Betaling van het verschuldigde Tarief geschiedt op factuurbasis. Indien in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst van Opdracht niet nadrukkelijk is aangegeven op welk moment facturering plaatsvindt, zijn alle bedragen die betrekking hebben op de dienstverlening van Receptel eens per kalendermaand vooraf verschuldigd.
 3. Receptel is gerechtigd haar Tarief om haar moverende redenen te verhogen, bijvoorbeeld als gevolg van loon-, lasten- of algemene kostenverhogingen, wijzigingen in of ten gevolge van wet- en- regelgeving (waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving of enig verbindend voorschrift), wijzigingen in het loon en/of de arbeidsvoorwaarden van de door Receptel ingezette directe of indirecte werknemers of verhogingen van de inkoopprijs van producten of diensten bij derden, dan wel als gevolg van gewijzigde marktprijzen of overige omstandigheden tengevolge waarvan het jegens Receptel niet redelijk zou zijn indien de Tarieven geen wijziging ondergaan. Elke verhoging van het Tarief wordt ingevoerd per de eerste van de maand volgend op de maand waarin Receptel de wijziging van het Tarief schriftelijk aan Opdrachtgever heeft doorgegeven.
 4. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel heeft Receptel de mogelijkheid haar Tarieven te indexeren. Deze indexering zal worden gebaseerd op de stijging van de CBS-index cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, voor personeel in de zakelijke dienstverlening (SBI 2008) tussen de aanvangsdatum van de Opdracht en de datum van indexering van het tarief. Receptel zal het geïndexeerde tarief voorafgaand aan de indexering schriftelijk aan Opdrachtgever meedelen.

Artikel 12 Facturering en betaling

 1. De facturatie geschiedt per post of digitaal. Opdrachtgever is gehouden elke door Receptel ingediende factuur binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, tenzij in de Overeenkomst van Opdracht een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 2. Indien een factuur niet binnen de toepasselijke termijn is betaald, is Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend.
 3. Indien Opdrachtgever ondanks herhaalde aanmaning nog steeds in verzuim is terzake de betaling van een factuur, bedraagt de (resterende) betalingstermijn van facturen met een datum die is gelegen na de datum van de factuur terzake waarvan Opdrachtgever in verzuim is – in afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel – vanaf dat moment 0 dagen. Deze facturen zijn alsdan derhalve direct invorderbaar.
 4. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.
 5. Uitsluitend betalingen aan Receptel of aan een door Receptel schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan werknemers van Receptel of het verstrekken van voorschotten aan werknemers van Receptel zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
 6. Bezwaren betreffende enige factuur dienen, op straffe van verval van recht, binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk onder nauwkeurige opgave van redenen bij Receptel te zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van het bezwaar rust op Opdrachtgever.
 7. In het geval dat een factuur niet overeenkomt met de administratie van Opdrachtgever terzake de door Receptel verrichte Diensten en Opdrachtgever conform het bepaalde in lid 6 van dit artikel tijdig bezwaar indient, zullen partijen hieromtrent onverwijld na ontvangst van het bezwaar in overleg treden. In afwachting van het resultaat van dat overleg zal Opdrachtgever uiterlijk op de vervaldatum van de factuur het onbetwiste deel van de factuur aan Receptel betalen. Zodra Opdrachtgever en Receptel overeenstemming over deze factuur hebben bereikt, zullen zij binnen 8 dagen het resterende factuurbedrag met elkaar verrekenen. Indien Opdrachtgever en Receptel binnen 14 dagen na vervaldatum van de factuur geen overeenstemming hebben bereikt, is Receptel gerechtigd tot incasso van de factuur over te gaan en geldt het bepaalde in lid 2 van dit artikel onverkort.
 8. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, dit ter beoordeling van Receptel, kan Receptel de contractuele betaaltermijn eenzijdig wijzigen, het Tarief, al dan niet tijdelijk, eenzijdig aanpassen of Opdrachtgever verplichten een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid te stellen, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, voor zijn verplichtingen jegens Receptel. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever het hiervoor bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Receptel gestelde termijn, is Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Receptel dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel alle Opdracht(en) en/of overige overeenkomsten met Opdrachtgever (per direct) op te zeggen zonder in verband met deze opschorting of opzegging schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever. Alle vorderingen van Receptel worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.
 9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Receptel maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel of enige andere verplichting komen geheel ten laste van Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 2.500,- per vordering), tenzij Receptel aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra Opdrachtgever in verzuim is door Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Verwerking persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever zal alle geregistreerde (persoons-)gegevens van een werknemer van Receptel, die voor en gedurende de Opdracht door Receptel kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante wet- en regelgeving verwerken.
 2. Opdrachtgever zal van Receptel geen gegevens verlangen die Receptel niet gerechtigd is te verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verwerking van de door Receptel aan Opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door of namens hem uitsluitend persoonsgegevens aan Receptel worden verstrekt indien en voor zover Opdrachtgever hiertoe is gerechtigd.
 3. Opdrachtgever is gehouden om in het geval van een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens van een werknemer van Receptel, Receptel onverwijld te informeren.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Receptel en de aan Receptel gelieerde ondernemingen tegen iedere aanspraak (van werknemers van Receptel, personeel van opdrachtgevers of andere derden) jegens Receptel in verband met schending van de ingevolge het bepaalde in de leden 1 en/of 2 van dit artikel op Opdrachtgever rustende verplichtingen en zal alle hiermee samenhangende kosten van Receptel vergoeden.
 5. Recpetel verwerkt de persoonsgegevens van werknemers of vertegenwoordigers van Opdrachtgever overeenkomstig het privacystatement van Recruit Global Staffing B.V. De verwerking vindt plaats voor de volgende doeleinden:
 • om Opdrachtgever gebruik te kunnen laten maken van de dienstverlening van Receptel;
 • om met Opdrachtgever een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om Opdrachtgever te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om Opdrachtgever aanbiedingen te kunnen doen;
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om Opdrachtgever toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van besloten web-omgevingen, portals en intranetomgevingen;
 • om Opdrachtgever te informeren over de producten en/of diensten van door Receptel zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

Recpetel heeft het recht het privacystatement te wijzigen. Het meest recente privacystatement is te raadplegen op de website van Receptel en is te allen tijde leidend.

Artikel 14 Voorkoming van discriminatie

Opdrachtgever en Receptel zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Opdrachtgever en Receptel zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van werknemers van Receptel.

Zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, heeft Receptel ingeval van schending van Opdrachtgever van voornoemde verplichting, het recht tot ontbinding van de Overeenkomst (van Opdracht) over te gaan, zonder daarbij door Opdrachtgever tot enige schadevergoedingsverplichting gehouden te kunnen worden.

Artikel 15 Inschakelen derden

Het staat Receptel vrij ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht gebruik te maken van de diensten van derden. Receptel blijft in dat geval verantwoordelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht. Receptel zal zich er alsdan toe inspannen er zorg voor te dragen dat ten aanzien van de door Receptel ingeschakelde derden tevens deze Algemene Voorwaarden en de tussen Partijen gesloten Overeenkomst van Opdracht van toepassing zijn.

Artikel 16 Afdracht sociale lasten en loonbelastingen

Receptel verplicht zich tot het tijdig uitbetalen van het volledige salaris aan haar bij de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht betrokken werknemers, alsmede tot het verrichten van de inhouding en afdracht aan de desbetreffende instanties van de verschuldigde premies voor sociale lasten, de loonbelastingen en andere wettelijke inhoudingen.

Artikel 17 Rechten van intellectuele of industriële eigendom

 1. Opdrachtgever garandeert dat hij door aan Receptel ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht informatie en zaken ter beschikking te stellen geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van enige derde.
 2. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de met Receptel gesloten Overeenkomst van Opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken (waaronder programmatuur, websites, teksten, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan) berusten uitsluitend bij Receptel en gaan in geen geval over op Opdrachtgever. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden voor zover en zoals deze aan hem nadrukkelijk in de Overeenkomst van Opdracht zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar op derden.
 3. Alle door Receptel aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zijn uitsluitend bestemd om alleen door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Receptel worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 4. Receptel is bevoegd de kennis die zij opdoet gedurende de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht van Opdrachtgever aan te wenden voor andere doeleinden, waarbij vanzelfsprekend geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden zal worden gebracht.

Artikel 18 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

 1. Receptel is gehouden zich in te spannen om de Diensten, de Overeenkomst van Opdracht en/of overige overeenkomsten naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Receptel deze verplichting niet nakomt, is Receptel, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en elders in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst van Opdracht en/of overige overeenkomsten bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Opdrachtgever, mits Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij Receptel en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Receptel.
 2. Aansprakelijkheid van Receptel voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, boetes, imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 3. Iedere eventuele uit deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst van Opdracht en/of overige overeenkomsten en/of de wet voortvloeiende aansprakelijkheid van Receptel is beperkt tot een bedrag van € 50.000 per schadegeval en € 100.000 per kalenderjaar.
 4. Indien Opdrachtgever de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst van Opdracht en/of overige overeenkomsten niet, niet-tijdig of ondeugdelijk nakomt, is hij gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Receptel (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand en boetes), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Receptel en de aan Receptel gelieerde ondernemingen zo nodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Receptel eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden,  Opdrachten en/of overige overeenkomsten is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.
 5. De Opdrachtgever en Receptel zullen zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid voor schade zoals deze voor hen kan voortvloeien uit de onderhavige Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst van Opdracht en/of overige overeenkomstgen.

Artikel 19 Opschorting en ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst van Opdracht, als ook in geval van faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever, kan Receptel nakoming van haar verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en/of de tussen Partijen gesloten Overeenkomst van Opdracht geheel of gedeeltelijk opschorten of de Overeenkomst van Opdracht per direct ontbinden (zonder gerechtelijke tussenkomst), onverminderd het recht van Receptel om schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien Receptel, nadat zij in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn voor herstel is gegund, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden en/of de tussen Partijen gesloten Overeenkomst van Opdracht, als ook in geval van faillissement, kan Opdrachtgever nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst van Opdracht geheel of gedeeltelijk opschorten of deze desbetreffende Overeenkomst van Opdracht ontbinden (zonder gerechtelijke tussenkomst).
 3. Het Tarief dat Opdrachtgever op grond van de met Receptel gesloten Overeenkomst van Opdracht aan Receptel reeds is verschuldigd blijft ongeacht een eventuele ontbinding onverminderd verschuldigd en wordt op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 4. Het vorengaande laat de overige aan Receptel rechtens toekomende bevoegdheden onverlet (zoals ondermeer het vorderen van nakoming).

Artikel 20 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle daarmee samenhangende aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Midden-Nederland.

Artikel 21 Diversen

 1. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden en/of de tussen Partijen gesloten Overeenkomst van Opdracht worden vernietigd, of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst van Opdracht. Receptel zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde / nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde / nietige bepaling in acht wordt genomen.
 2. Verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en de tussen Partijen gesloten Overeenkomst van Opdracht die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de gesloten Overeenkomst van Opdracht voort te duren, blijven na het eindigen c.q. de beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht voortbestaan.
 3. Ingeval van tegenstrijdigheden in de onderhavige Algemene Voorwaarden en de tussen Partijen gesloten Overeenkomst van Opdracht, prevaleert hetgeen Partijen in de Overeenkomst van Opdracht zijn overeengekomen.
 4. Ontbinding dient schriftelijk en aangetekend te geschieden onder vermelding van de gronden waarop deze ontbinding is gebaseerd. Ontbinding leidt niet tot ongedaanmakingsverbintennisen. De Uitzendonderneming hoeft Opdrachtgever op generlei wijze schadeloos te stellen voor de gevolgen van ontbinding
 5. Indien sprake is van bijzondere omstandigheden (zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in cao’s), ongeacht of deze voorzienbaar of onvoorzienbaar waren, die tot gevolg hebben dat redelijkerwijs niet van Receptel kan worden gevergd de (Overeenkomst van) Opdracht en/of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren, heeft Receptel het recht de (Overeenkomst van) Opdracht en/of overige overeenkomst met onmiddellijke ingang aan te passen of op te zeggen, zonder dat dit leidt tot enige schadeplichtigheid jegens Opdrachtgever wegens die aanpassing of opzegging.

Deel B. Receptiedienstverlening

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel A) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing op Opdrachtgever die aan Receptel de Opdracht verstrekt tot het (geheel of gedeeltelijk) uitvoeren van het management en het personele beheer van de receptie en/of telefoniediensten van Opdrachtgever. Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen uit dit deel en deel A prevaleren de bepalingen uit dit deel indien en voor zover er sprake is van het uitvoeren van een Overeenkomst van Opdracht tot het (geheel of gedeeltelijk) uitvoeren van het management en het personele beheer van de receptie en/of telefoniediensten van Opdrachtgever.

Artikel 22 Definities

In aanvulling op en zo nodig in afwijking van de hiervoor in artikel 1 genoemde definities wordt in

Deel B van deze Algemene Voorwaarden verstaan onde0072:

 1. Opdracht tot Outsourcing: de Opdracht bestaande uit het geheel of gedeeltelijk outsourcen van het management en het personele beheer van de receptie en/of telefoniediensten van Opdrachtgever, inhoudende dat Receptel onder meer (geheel of gedeeltelijk) zal zorgdragen voor de personele bezetting en het functioneren van de receptie en/of telefoniediensten van Opdrachtgever.
 2. Opdracht tot het bieden van continuïteit (Continuiteitsformule): de Opdracht bestaande uit het bieden van een bepaalde continuïteit gedurende een nader overeen te komen aantal dagdelen waarbij Receptel is gehouden op eerste verzoek van Opdrachtgever voor de invulling zorg te dragen van de (on)voorzienbare afwezigheid van één of meerdere receptionistes in dienst van Opdrachtgever.

Begrippen in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom.

Artikel 23 Outsourcing of Continuïteitsformule

 1. Opdrachtgever kan aan Receptel de Opdracht verstrekken tot het geheel of gedeeltelijk outsourcen van het management en het personele beheer van haar receptie en/of telefoniediensten (Opdracht tot Outsourcing), inhoudende dat Receptel onder meer (geheel of gedeeltelijk) zal zorgdragen voor de personele bezetting en het functioneren van de receptie en/of telefoniediensten van haar Opdrachtgever.
 2. In afwijking van het voorgaande lid kan Opdrachtgever Receptel tevens de Opdracht verstrekken tot het bieden van een bepaalde continuïteit gedurende een nader overeen te komen aantal dagdelen (Opdracht tot het bieden van continuïteit / Continuiteitsformule) waarbij Receptel is gehouden op het eerste verzoek van Opdrachtgever voor de invulling zorg te dragen van de (on)voorzienbare afwezigheid van één of meerdere receptionistes in dienst van Opdrachtgever. Deze vorm van dienstverlening wordt door Receptel als ‘Continuïteitsformule’ aangeduid.

Artikel 24 Aanbieding en totstandkoming Overeenkomst van Opdracht

 1. Alvorens Receptel een Aanbieding doet, dan wel Partijen een Overeenkomst van Opdracht sluiten, kunnen Receptel en Opdrachtgever oriënterende gesprekken voeren naar de inhoud van de Opdracht en de daarvoor benodigde zaken. De Opdrachtgever is gehouden Receptel ten behoeve hiervan alle benodigde informatie en gegevens te verstrekken waarom Receptel verzoekt, dan wel waarvan zij kan vermoeden dat deze voor Receptel van belang zijn. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en is aansprakelijk indien en voor zover Receptel op enigerlei wijze schade lijdt doordat Opdrachtgever aan Receptel onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel heeft nagelaten Receptel te informeren over zaken die van belang (kunnen) zijn voor het (eventueel) aanvaarden van de Opdracht.
 2. De Aanbieding van Receptel en/of de eventueel door Partijen te sluiten Overeenkomst van Opdracht kan (deels) gebaseerd zijn op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Indien Partijen een Overeenkomst van Opdracht sluiten wordt deze informatie verwerkt in de Overeenkomst van Opdracht.

Artikel 25 Aanvang Opdracht en inzet werknemers

 1. Receptel zal de Overeenkomst van Opdracht uitvoeren met behulp van één of meerdere van haar werknemers, zulks afhankelijk van hetgeen Partijen terzake in de Overeenkomst van Opdracht zijn overeengekomen.
 2. Receptel bepaalt met welke werknemers zij de Overeenkomst van Opdracht uitvoert en het staat haar te allen tijde vrij deze werknemer(s) te vervangen door één of meerdere andere werknemer(s).

Artikel 26 Opleidingstraject

 1. Receptel en de werknemers waarmee zij de Overeenkomst van Opdracht zal uitvoeren, zullen een zogenaamd opleidingstraject doorlopen. Dit traject zal in beginsel bij aanvang van de Overeenkomst van Opdracht plaatsvinden op de werkvloer van Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden hieraan zijn volledige medewerking te verlenen, inhoudende dat hij (onder meer) gehouden is al het nodige in het werk te stellen teneinde (de werknemers van) Receptel wegwijs te maken binnen zijn organisatie.
 2. Indien en voor zover er gedurende de looptijd van de Overeenkomst van Opdracht nog één of meerdere (extra) werknemer(s) dienen te worden opgeleid wordt deze opleiding in beginsel volledig door Receptel verzorgt. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Receptel aan deze opleiding zijn medewerking verlenen indien dit naar het oordeel van Receptel noodzakelijk is.
 3. De duur van het opleidingstraject per werknemer wordt door Receptel in redelijkheid bepaald en wordt vastgelegd in de Overeenkomst van Opdracht. De eerste opleidingsdag per werknemer komt in beginsel voor rekening van Receptel, zulks met een maximum van zes opleidingsdagen per kalenderjaar (ongeacht het aantal werknemers), tenzij Partijen anders overeenkomen. Dit betekent dat Opdrachtgever over deze dagen niet het overeengekomen Tarief is verschuldigd voor de dienstverlening van Receptel. Over alle overige opleidingsdagen is Opdrachtgever dit Tarief wel verschuldigd. Op verzoek van Opdrachtgever kan in de Overeenkomst van Opdracht het totaal aantal opleidingsdagen worden gemaximeerd, teneinde (ondermeer) de opleidingskosten voor Opdrachtgever te limiteren.
 4. Wanneer Opdrachtgever niet zijn volledige medewerking aan het opleidingstraject verleent, is Receptel bevoegd de Overeenkomst van Opdracht per direct te beëindigen zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn of te worden. De alsdan reeds door Receptel gemaakte kosten komen in dat geval volledig voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Receptel spant zich ertoe in er zorg voor te dragen dat de door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht betrokken werknemers het opleidingstraject als hiervoor genoemd hebben doorlopen. Wanneer het aantal opleidingsdagen op verzoek van Opdrachtgever wordt gemaximeerd, aanvaardt Opdrachtgever hierdoor nadrukkelijk het risico dat het vaker kan voorkomen dat Receptel er niet in slaagt er zorg voor te dragen dat de door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht betrokken werknemers het opleidingstraject hebben doorlopen waardoor het gewenste serviceniveau mogelijk niet wordt behaald.

Artikel 27 Uitvoering van de Opdracht

 1. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de werknemers van Receptel op dezelfde zorgvuldige wijze gedragen als waartoe hij ten aanzien van zijn eigen werknemers is gehouden. De Opdracht wordt op locatie bij Opdrachtgever uitgevoerd.
 2. Opdrachtgever is gehouden Receptel voor aanvang van de Overeenkomst van Opdracht te wijzen op de eventuele risico’s gepaard gaande met de uitvoering van de Opdracht. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden Receptel voor aanvang van de Overeenkomst van Opdracht schriftelijk informatie te verstrekken over de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats(en) en de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Na aanvang van de Overeenkomst van Opdracht dient Opdrachtgever Receptel direct op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de eerder verstrekte informatie en te wijzen op de eventuele (nieuwe) risico’s gepaard gaande met de uitvoering van de Opdracht.
 3. Receptel ziet erop toe dat haar werknemers zich daar waar mogelijk houden aan de bij Opdrachtgever geldende werktijden en (huis)regels.
 4. Indien een werknemer van Receptel een bedrijfsongeval of beroepsziekte overkomt, zijn Partijen gehouden elkaar terzake per omgaande op de hoogte te stellen. Wanneer de werknemer van Receptel op locatie bij Opdrachtgever een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever er daarnaast voor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In deze rapportage dienen de toedracht van het ongeval en de omstandigheden waaronder het ongeval plaatsvond te worden vastgelegd. Opdrachtgever informeert Receptel zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 5. Receptel neemt ten behoeve van de uit te voeren Opdracht geen werknemers van Opdrachtgever over tenzij Partijen terzake schriftelijk nadrukkelijk anders overeenkomen.
 6. Indien Receptel is verzocht om (een) medewerker(s) over te nemen van Opdrachtgever/een derde, geldt dat ingeval van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid van deze medewerker (of in geval redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de overeengekomen werkzaamheden langdurig niet kunnen worden verricht door de medewerker), Opdrachtgever aan Receptel alle terzake door haar gemaakte of nog te maken kosten zal vergoeden, tenzij partijen in de Overeenkomst van Opdracht anders zijn overeengekomen. Deze kosten bestaan in ieder geval (maar niet uitsluitend) uit de kosten van loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid of ziekte en de door Receptel terzake de nakoming van haar (wettelijke) verplichtingen gemaakte kosten.
 7. Indien en voor zover Opdrachtgever de door Receptel in het kader van de Overeenkomst van Opdracht tot Outsourcing uit te voeren werkzaamheden voor aanvang van deze Overeenkomst van Opdracht door één of meerdere van haar werknemers dan wel derden liet uitvoeren, is Opdrachtgever gehouden ervoor zorg te dragen dat deze werknemers en/of derden, met ingang van de dag waarop Receptel met de Overeenkomst van Opdracht tot Outsourcing aanvangt, geen aanspraak meer kunnen maken op de uitvoering van deze werkzaamheden. Alle hiermee gepaard gaande kosten, schade en gevolgen komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever en Opdrachtgever zal Receptel dienaangaande vrijwaren. Indien en voor zover er op het moment waarop Receptel met de uitvoering van de met de Overeenkomst van Opdracht tot Outsourcing gepaard gaande werkzaamheden aanvangt toch nog werknemers van Opdrachtgever en/of derden met de uitvoering daarvan zijn belast, is Receptel bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht tot Outsourcing op te schorten, zonder daardoor op enigerlei wijze schadeplichtig te worden. Opdrachtgever is alsdan onverkort het met Receptel overeengekomen Tarief verschuldigd.

Artikel 28 Werkrooster en inzet personeel na oproep

 1. Ingeval sprake is van een Overeenkomst van Opdracht tot Outsourcing wordt de door Receptel uit te voeren Opdracht in beginsel uitgevoerd op de werkdagen en uren als genoemd in het werkrooster in de Overeenkomst van Opdracht. Dit werkrooster wordt per Opdracht vastgelegd.
 2. Indien en voor zover Partijen een Overeenkomst van Opdracht tot het bieden van continuïteit (Continuïteitsformule) overeenkomen, wordt de door Receptel uit te voeren Opdracht uitgevoerd nadat Opdrachtgever daartoe een verzoek bij Receptel heeft ingediend. De Opdrachtgever dient daarbij een redelijke termijn in acht te nemen.
 3. Ingeval er sprake is van een Overeenkomst van Opdracht tot het bieden van continuïteit (de Continuïteitsformule) en Opdrachtgever geen gebruik maakt van de bij Receptel ingekochte continuïteit per dagdeel, komt dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Indien de Overeenkomst van Opdracht tot het bieden van continuïteit (de Continuïteitsformule) tijdens of na afloop van de overeengekomen periode wordt verlengd, wordt de waarde van de eventueel niet gebruikte (extra ingekochte) dagdelen meegenomen in de verlengde Overeenkomst, zulks na aftrek van de door Receptel gemaakte kosten (waaronder de kosten gemaakt ter borging van de bezettingsgarantie en de opleidingskosten).
 5. Indien de Overeenkomst van Opdracht tot het bieden van continuïteit (de Continuïteitsformule) wordt beëindigd en/of na afloop van de overeengekomen periode niet wordt verlengd, komt de waarde van de eventueel niet gebruikte reeds ingekochte dagdelen te vervallen. 

Artikel 29 Communicatie en contactpersonen

 1. Alle correspondentie en communicatie tussen Receptel en Opdrachtgever betreffende de Overeenkomst van Opdracht en de uitvoering daarvan verloopt in beginsel via de daartoe door beide Partijen aangewezen contactpersonen, zoals genoemd in de Overeenkomst van Opdracht.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich ten aanzien van (commerciële) aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld de tariefstelling, te verstaan te geven met de door Receptel ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht ingezette werknemers, anders dan voor de uitvoering van de werkzaamheden strikt noodzakelijk is.

Artikel 30 Kwaliteit en controle

 1. Ingeval van een Overeenkomst van Opdracht tot Outsourcing kan Receptel door een extern bureau onaangekondigd mystery calls en mystery visits uit laten voeren teneinde de kwaliteit van haar werkzaamheden te controleren en te waarborgen. Daarbij wordt (onder meer) het aantal beltonen waarbinnen de telefoon wordt opgenomen beoordeeld, evenals de kwaliteit van de fysieke ontvangst en de snelheid waarmee inkomende telefoongesprekken naar de juiste persoon worden doorverbonden.
 2. Receptel zal zich maximaal inspannen om te allen tijde over voldoende personeel te beschikken teneinde de overeengekomen Opdracht uit te kunnen voeren, bij gebreke waarvan Partijen in de Overeenkomst van Opdracht nadere afspraken zullen maken over de gevolgen van de eventuele niet-nakoming door Receptel.
 3. De werknemers van Receptel die zijn betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht, dienen per jaar gedurende een aantal dagen een opleiding te volgen teneinde hun kennis en vaardigheden op het gewenste niveau te behouden.

Artikel 31 Onttrekking personeel

 1. Het is Opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van Receptel, verboden de werknemers en ex-werknemers van Receptel die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van een Overeenkomst van Opdracht gedurende de duur van de terzake gesloten Overeenkomst van Opdracht alsmede 12 maanden na afloop daarvan in dienst te nemen of hen buiten dienstverband of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaamheden en/of activiteiten te laten verrichten ten behoeve van Opdrachtgever c.q. ten behoeve van ondernemingen die in concernverband met Opdrachtgever samenwerken, een en ander in de ruimste zin des woords.
 2. Bij overtreding van het in het vorige lid omschreven verbod is Opdrachtgever aan Receptel een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare schadevergoeding verschuldigd van € 25.000,- per overtreding en van € 2.500,- voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Receptel om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 32 Tarieven

 1. In beginsel komen Partijen een vaste aanneemsom overeen. De dienstverlening wordt alsdan uitgevoerd op basis van een vast bedrag per maand, zoals opgenomen in de Overeenkomst van Opdracht. Verschuldigde bedragen worden maandelijks vooraf in rekening gebracht aan het begin van elke maand.
 2. De overeengekomen Tarieven zijn all-in (tenzij Partijen nadrukkelijk anders in de Overeenkomst van Opdracht zijn overeengekomen), inhoudende dat hierin alle kosten gepaard gaande met de uitvoering van de Opdracht zijn opgenomen, zulks met uitzondering van de door (de werknemers van) Receptel in redelijkheid te maken parkeer- en verblijfkosten. Deze kosten worden achteraf separaat aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Partijen kunnen hier in de Overeenkomst van Opdracht van afwijken.   
 3. Ingeval Receptel de Overeenkomst van Opdracht niet kan uitvoeren vanwege in de risicosfeer van Opdrachtgever gelegen omstandigheden zoals bijvoorbeeld een staking, een (tijdelijke) vermindering van de werkzaamheden, bedrijfssluiting of een collectieve vrije dag, is Opdrachtgever gehouden Receptel terzake direct te informeren. Daarnaast is Opdrachtgever alsdan onverkort gehouden het overeengekomen Tarief aan Receptel te voldoen.
 4. Opdrachtgever dient Receptel bij het aangaan van de Opdracht te informeren over eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Opdracht, opdat Receptel deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de werknemer van Receptel. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Opdracht, dient Opdrachtgever Receptel onmiddellijk (of in ieder geval binnen een maand) na het bekend worden hiervan te informeren. Indien Opdrachtgever nalaat om Receptel tijdig te informeren dan wel indien de medeweker van Receptel recht heeft op loon(door)betaling over de betreffende dag of dagen, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting of collectief verplichte vrije dagen onverkort aan Receptel het Tarief te voldoen over het krachtens de Opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 33 Aanpassing Opdracht

 1. Wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht naar het oordeel van Receptel in afwijking van de Overeenkomst van Opdracht enkele kleine aanpassingen nodig zijn in de uitvoering (bijvoorbeeld ingeval van verschuivingen binnen het werkrooster zonder uitbreiding van het aantal FTE), kan Receptel de uitvoering van haar werkzaamheden naar eigen inzicht aanpassen zolang hiermee geen tariefswijzigingen gepaard gaan. In dat geval dient de kwaliteit gegarandeerd te blijven en wordt Opdrachtgever over deze aanpassingen geïnformeerd.
 2. Ingeval er naar het oordeel van Receptel grote aanpassingen in de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld ingeval van wijziging van aard en niveau van de werkzaamheden of ingeval van toename van de werkdruk) en dit gevolgen heeft voor het werkrooster en het Tarief, is Receptel bevoegd de Overeenkomst van Opdracht terzake aan te passen. Indien Opdrachtgever hiermee niet wenst in te stemmen, is Receptel bevoegd de Overeenkomst van Opdracht per omgaande te beëindigen.

 

Receptel

Receptel Nederland
P.J. Oudweg 61
1314 CK Almere

info@receptel.nl
+31 (0) 36 529 40 01