Klachtenregeling Receptel

Onderstaand vind je de klachtenregeling van Receptel.

Receptel verwacht een professionele werkhouding en fatsoenlijk gedrag van haar medewerkers en opdrachtgevers. Als je, in je werkrelatie met Receptel, ergens ontevreden over bent meld dat dan eerst bij je contactpersoon of diens leidinggevende. Als je niet tot een bevredigende oplossing bent gekomen met je Business Manager, kun je een klacht indienen via het digitale klachtenformulier.

Artikel 1
Hospitality professionals die een klacht jegens Receptel hebben die rechtstreeks of indirect verband houdt met zijn of haar dienstverband met Receptel, dienen deze altijd eerst kenbaar maken bij de betrokken manager of diens plaatsvervanger.

Artikel 2
Indien de hospitality professional (hierna te noemen “klager”) niet tot een bevredigende oplossing komt met de leidinggevende dan kan deze een klacht indienen met behulp van het klachtenformulier op de website van Receptel.

Artikel 3
Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. De identiteit van de klager wordt door Receptel slechts bekend gemaakt aan personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de klacht.

Artikel 4
De ingediende klacht wordt door de afdeling Kwaliteit van USG People in behandeling genomen en neergelegd bij de betrokken manager. De manager zal de klacht in overleg met de klager (laten) behandelen. Streven is om de klager zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk op de hoogte te brengen van het definitieve standpunt. Mocht onverhoopt een langere termijn van afhandeling nodig zijn, dan zal op dat moment met de klager worden afgestemd welke stappen genomen zullen worden om tot een definitieve oplossing te komen.

Artikel 5
De klager kan tegen het definitieve standpunt dan wel het uitblijven van een definitieve oplossing zoals bedoeld in artikel 4, een bezwaar indienen bij de klachtencommissie. Dit bezwaar wordt gestuurd naar de directie van Receptel:

Receptel secretariaat klachtencommissie
p/a afdeling Kwaliteit
postbus 1
1300 AA Almere
klachten@receptel.nl

Artikel 6
Het secretariaat zal na de ontvangst van het bezwaar de klager en de behandelend manager berichten over de ontvangst en hen informeren over de verdere procedure. Tevens zal het secretariaat de klachtencommissie informeren over het bezwaar.
De klachtencommissie wordt samengesteld uit de afdeling Kwaliteit en de operationele directie.

Artikel 7
De klager en degene waartegen bezwaar is ingediend, hebben het recht:
a) Hun zienswijze mondeling en/of schriftelijk toe te lichten en
b) zich bij de behandeling van het bezwaar te laten bijstaan.

Artikel 8
De klachtencommissie vormt zich binnen zes weken na ontvangst van het bezwaar een oordeel over de gegrondheid van de klacht en deelt dit oordeel, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, schriftelijk mede aan de klager en aan de manager bij wie het bezwaar in eerste instantie is ingediend.

Artikel 9
Indien de klager het niet eens is met het oordeel van de klachtencommissie kan de klager op eigen initiatief en kosten een juridische procedure opstarten.

Artikel 10
Degene die betrokken is bij de uitvoering van deze klachtenregeling en daarbij de beschikking krijgt over de gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Receptel

Receptel Nederland
P.J. Oudweg 61
1314 CK Almere

info@receptel.nl
+31 (0) 36 529 40 01